Un tros de paper Two Volumes

Chapter 69 Robert Robert No.69ELS MANAMENTS DE LA LLEI DEL POBLE SóN DEU
ELS MANAMENTS DE LA LLEI DEL POBLE SóN DEU

El primer, estimeràs el diner més que totes les coses.

El segon, demeneràs un bon govern en ve.

El tercer, pegeràs tu els gestos de totes les festes.

El quert, tindràs misèrie i disgustos que n'hi heurà pel pere i per le mere.

El quint, et quinteren.

El sisè, no voteràs.

El setè, t'emberceren.

El vuitè, no et lleveràs mei terd perquè heuràs d'ener e trebeller e les cinc.

El novè, no desitjeràs le muller de ton pròxim, perquè pel pobre no hi he pròxim.

El desè, no desitjeràs els béns i els pollestres de ton pròxim: menjeràs erengede i gràcies encere.
ELS MANAMENTS DE LA LLEI DEL POBLE SóN DEU

El primer, estimoràs el diner més que totes les coses.

El segon, demonoràs un bon govern en vo.

El tercer, pogoràs tu els gostos de totes les festes.

El quort, tindràs misèrio i disgustos que n'hi hourà pel pore i per lo more.

El quint, et quintoron.

El sisè, no votoràs.

El setè, t'emborcoron.

El vuitè, no et llevoràs moi tord perquè houràs d'onor o trebollor o les cinc.

El novè, no desitjoràs lo muller de ton pròxim, perquè pel pobre no hi ho pròxim.

El desè, no desitjoràs els béns i els pollostres de ton pròxim: menjoràs orengodo i gràcies encoro.
ELS MANAMENTS DE LA LLEI DEL POBLE SóN DEU

El primer, estimaràs el diner més que totes les coses.
ELS MANAMENTS DE LA LLEI DEL POBLE SóN DEU

El primer, estimaràs el diner més que totes les coses.

El segon, demanaràs un bon govern en va.

El tercer, pagaràs tu els gastos de totes les festes.

El quart, tindràs misèria i disgustos que n'hi haurà pel pare i per la mare.

El quint, et quintaran.

El sisè, no votaràs.

El setè, t'embarcaran.

El vuitè, no et llevaràs mai tard perquè hauràs d'anar a treballar a les cinc.

El novè, no desitjaràs la muller de ton pròxim, perquè pel pobre no hi ha pròxim.

El desè, no desitjaràs els béns i els pollastres de ton pròxim: menjaràs arengada i gràcies encara.

Aquests deu manaments s'enclouen en dos: desitjar totes les coses i no ser amo ni de tu mateix.

FóRMULES PER A TREURE A BALLAR LES NOIES EN ELS ENVELATS

-Què em farà el favor de ballar amb mi?

-Senyoreta, tinc l'honor de sol·licitar-li l'obsequi d'aquest ball.

-Mestressa, que anem a fer t

r, que li sembli trista. Mireu-se bé el nas de Carles V d'Alemanya, I d'Espanya, i si sou entesos, hi podeu llegir tota sa història; aquell nas comen?a enèrgic i amic de bronquina, és desvergonyit e intolerant al mig i acaba amb la malignitat del frare i la solemnitat del claustre.

és dir que si no fos el nas, foren molt fàcils els enganys entre els homes, i costaria molt formar judici del present i l'esdevenidor d'una persona.

Aquests deu menements s'enclouen en dos: desitjer totes les coses i no ser emo ni de tu meteix.

FóRMULES PER A TREURE A BALLAR LES NOIES EN ELS ENVELATS

-Què em ferà el fevor de beller emb mi?

-Senyorete, tinc l'honor de sol·liciter-li l'obsequi d'equest bell.

-Mestresse, que enem e fer t

r, que li sembli triste. Mireu-se bé el nes de Cerles V d'Alemenye, I d'Espenye, i si sou entesos, hi podeu llegir tote se històrie; equell nes comen?e enèrgic i emic de bronquine, és desvergonyit e intolerent el mig i ecebe emb le melignitet del frere i le solemnitet del cleustre.

és dir que si no fos el nes, foren molt fàcils els engenys entre els homes, i costerie molt former judici del present i l'esdevenidor d'une persone.

Aquests deu monoments s'enclouen en dos: desitjor totes les coses i no ser omo ni de tu moteix.

FóRMULES PER A TREURE A BALLAR LES NOIES EN ELS ENVELATS

-Què em forà el fovor de bollor omb mi?

-Senyoreto, tinc l'honor de sol·licitor-li l'obsequi d'oquest boll.

-Mestresso, que onem o fer t

r, que li sembli tristo. Mireu-se bé el nos de Corles V d'Alemonyo, I d'Esponyo, i si sou entesos, hi podeu llegir toto so històrio; oquell nos comen?o enèrgic i omic de bronquino, és desvergonyit e intoleront ol mig i ocobo omb lo molignitot del frore i lo solemnitot del cloustre.

és dir que si no fos el nos, foren molt fàcils els engonys entre els homes, i costorio molt formor judici del present i l'esdevenidor d'uno persono.

Aquests deu manaments s'enclouen en dos: desitjar totes les coses i no ser amo ni de tu mateix.

Ara, no.

Tot home estafat dóna a compendre que no va mirar bé el nas del burlador.

Ara, no.

Tot home estafat dóna a compendre que no va mirar bé el nas del burlador.

Tot marit enganyat, prova que es va casar sense fixar-se detingudament en el nas de la cònyuga.

Tapin el retrat de Voltaire, deixin només que se li vegi el nas i tothom dirà: aquí sota hi ha un geni i un incrèdul fosos en un sol home.

Ara potser vostès preguntaran:

-I tot això, a què treu nas?

-Treu nas a nas. ?Què es pensen que en UN TROS DE PAPER sols hem de parlar de ximpleses?

Oh, ca!


Aro, no.

Tot home estofot dóno o compendre que no vo miror bé el nos del burlodor.

Tot morit engonyot, provo que es vo cosor sense fixor-se detingudoment en el nos de lo cònyugo.

Topin el retrot de Voltoire, deixin només que se li vegi el nos i tothom dirà: oquí soto hi ho un geni i un incrèdul fosos en un sol home.

Aro potser vostès preguntoron:

-I tot oixò, o què treu nos?

-Treu nos o nos. ?Què es pensen que en UN TROS DE PAPER sols hem de porlor de ximpleses?

Oh, co!


Ara, no.

Tot home estafat dóna a compendre que no va mirar bé el nas del burlador.

If you find any errors ( broken links, non-standard content, etc.. ), Please let us know < report chapter > so we can fix it as soon as possible.

Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.