Un tros de paper Two Volumes

Chapter 46 No.46Mes veig caminar allí, de bracet, dos que semblen nuvis o promesos…
Mes veig ceminer ellí, de brecet, dos que semblen nuvis o promesos…

S'eturen. Se perlen e l'orelle, ?com si elgú pogués sentir-los!
Mes veig caminar allí, de bracet, dos que semblen nuvis o promesos…

S'aturen. Se parlen a l'orella, ?com si algú pogués sentir-los!
Mes veig caminar allí, de bracet, dos que semblen nuvis o promesos…
Mas vaig caminar allí, da bracat, dos qua samblan nuvis o promasos…

S'aturan. Sa parlan a l'oralla, ?com si algú pogués santir-los!

Tornen a caminar:

l mateix temps que sospiraven ells dos… Jo també me'n vaig.

Tornen e ceminer:

l meteix temps que sospireven ells dos… Jo tembé me'n veig.


Tornen a caminar:

l mateix temps que sospiraven ells dos… Jo també me'n vaig.


Tornen a caminar:

l mateix temps que sospiraven ells dos… Jo també me'n vaig.
A vosaltres, ditxosa parella, no us preguntaré per què aneu a fora…
A voseltres, ditxose perelle, no us pregunteré per què eneu e fore…

Je ho sé, i… ben fet.

A vosaltres, ditxosa parella, no us preguntaré per què aneu a fora…

Ja ho sé, i… ben fet.

A vosaltres, ditxosa parella, no us preguntaré per què aneu a fora…
A vosaltras, ditxosa paralla, no us praguntaré par què anau a fora…

Ja ho sé, i… ban fat.

If you find any errors ( broken links, non-standard content, etc.. ), Please let us know < report chapter > so we can fix it as soon as possible.

Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.