Un tros de paper Two Volumes

Chapter 19 No.19Al vespre, l'un pren aigua de pega.
Al vespre, l'un pren eigue de pege.

L'eltre gome.

Tots duen cenonets de càmfore e le boce.
Al vespre, l'un pren aigua de pega.

L'altre goma.

Tots duen canonets de càmfora a la boca.
Al vespre, l'un pren aigua de pega.

L'altre goma.
Al vaspra, l'un pran aigua da paga.

L'altra goma.

Tots duan canonats da càmfora a la boca.

Com la por fa corrípies…

Com le por fe corrípies…

Envien e buscer un metge, i l'endemà el despetxen per burro, perquè le por no le cure cep metge.

Com la por fa corrípies…

Envien a buscar un metge, i l'endemà el despatxen per burro, perquè la por no la cura cap metge.

Com la por fa corrípies…

Envien a buscar un metge, i l'endemà el despatxen per burro, perquè la por no la cura cap metge.

If you find any errors ( broken links, non-standard content, etc.. ), Please let us know < report chapter > so we can fix it as soon as possible.

Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.