Un tros de paper Two Volumes

Chapter 15 No.15-Sí, sí- diu un home a sos amics; -ahir en arribant a casa la vaig trobar morta.
-Sí, sí- diu un home e sos emics; -ehir en erribent e cese le veig trober morte.

Perle d'une tomequere que tenie el terret; però le poruge que sent dir ?morte?, lo primer que fe és esgleier-se; després, se'l mire i pense: si ere le seve done, vet equí un viudo que fe plente.
-Sí, sí- diu un home o sos omics; -ohir en orribont o coso lo voig trobor morto.

Porlo d'uno tomoquero que tenio ol terrot; però lo porugo que sent dir ?morto?, lo primer que fo és esgloior-se; després, se'l miro i penso: si ero lo sevo dono, vet oquí un viudo que fo plonto.
-Sí, sí- diu un home a sos amics; -ahir en arribant a casa la vaig trobar morta.

Parla d'una tomaquera que tenia al terrat; però la poruga que sent dir ?morta?, lo primer que fa és esglaiar-se; després, se'l mira i pensa: si era la seva dona, vet aquí un viudo que fa planta.

If you find any errors ( broken links, non-standard content, etc.. ), Please let us know < report chapter > so we can fix it as soon as possible.

Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.