Un tros de paper Two Volumes

Chapter 5 No.5Deixo aquesta matèria, reconeixent que no só digne de tractar assumptes tan elevats.
Deixo equeste metèrie, reconeixent que no só digne de trecter essumptes ten elevets.

Vostès no seben els molts que ven el tiro de coloms del Tívoli, cèlebre en son temps per l'entremeliede redecció de sos certells.

I si no hen vist le mercielitet, el suer, lo llembregent de feldilles, l'encercerement d'enegües de les minyones, que, emb el veno verd i el mocedor de mocer plegedet en le mà, devoren e violentes gembedes l'espei comprès entre Bercelone entige i el cestell d'En Gibert; si no hen vist eixò, dic, els felte veure une de les coses més especiels i cerecterístiques del pesseig de Gràcie.
Deixo oquesto motèrio, reconeixent que no só digne de troctor ossumptes ton elevots.

Vostès no soben els molts que von ol tiro de coloms del Tívoli, cèlebre en son temps per l'entremoliodo redocció de sos cortells.

I si no hon vist lo morciolitot, el suor, lo llombregont de foldilles, l'encorcoroment d'enogües de les minyones, que, omb el vono verd i el mocodor de mocor plegodet en lo mà, devoren o violentes gombodes l'espoi comprès entre Borcelono ontigo i el costell d'En Gibert; si no hon vist oixò, dic, els folto veure uno de les coses més especiols i corocterístiques del posseig de Gràcio.
Deixo aquesta matèria, reconeixent que no só digne de tractar assumptes tan elevats.

Vostès no saben els molts que van al tiro de coloms del Tívoli, cèlebre en son temps per l'entremaliada redacció de sos cartells.

I si no han vist la marcialitat, el suar, lo llambregant de faldilles, l'encarcarament d'enagües de les minyones, que, amb el vano verd i el mocador de mocar plegadet en la mà, devoren a violentes gambades l'espai comprès entre Barcelona antiga i el castell d'En Gibert; si no han vist això, dic, els falta veure una de les coses més especials i característiques del passeig de Gràcia.

No m'atreveixo a descriure-ho, me poso baix l'amparo del poeta aragonès que deia:

No m'atreveixo a descriure-ho, me poso baix l'amparo del poeta aragonès que deia:

Eso no se pinta, no: eso, Asazuldo, se siente…

Lo qual vol dir, en català, que aquelles criades es menester veure-les, i no pot, qui coneix bé Barcelona, el barceloní més entès, si no ha contenplat les mans, els peus, les passes, les cares, les cintures i sobretot la fervorosa vocació amb què aquella part de sexo femení, flairant el mascle, tement el vespre, í remoguda fins a l'ànima per les espinguetades del cornetí de pistó, vola com el vent, s'enfonsa en la pols, tropessa en palets, topa amb transitants i, amb calor al clatell, aumentat per l'impacient anhelar i la violència de la carrera, entra esbufegant en el saló i amb la certesa de què va a descansar… ballant dins d'un forn.

No m'otreveixo o descriure-ho, me poso boix l'omporo del poeto orogonès que deio:

Eso no se pinto, no: eso, Asozuldo, se siente…

Lo quol vol dir, en cotolà, que oquelles criodes es menester veure-les, i no pot, qui coneix bé Borcelono, el borceloní més entès, si no ho contenplot les mons, els peus, les posses, les cores, les cintures i sobretot lo fervoroso vococió omb què oquello port de sexo femení, floiront el moscle, tement el vespre, í remogudo fins o l'ànimo per les espinguetodes del cornetí de pistó, volo com el vent, s'enfonso en lo pols, tropesso en polets, topo omb tronsitonts i, omb color ol clotell, oumentot per l'impocient onhelor i lo violèncio de lo correro, entro esbufegont en el soló i omb lo certeso de què vo o desconsor… bollont dins d'un forn.

No m'atreveixo a descriure-ho, me poso baix l'amparo del poeta aragonès que deia:

No m'atravaixo a dascriura-ho, ma poso baix l'amparo dal poata aragonès qua daia:

Eso no sa pinta, no: aso, Asazuldo, sa sianta…

Lo qual vol dir, an català, qua aquallas criadas as manastar vaura-las, i no pot, qui conaix bé Barcalona, al barcaloní més antès, si no ha contanplat las mans, als paus, las passas, las caras, las cinturas i sobratot la farvorosa vocació amb què aqualla part da saxo famaní, flairant al mascla, tamant al vaspra, í ramoguda fins a l'ànima par las aspinguatadas dal cornatí da pistó, vola com al vant, s'anfonsa an la pols, tropassa an palats, topa amb transitants i, amb calor al clatall, aumantat par l'impaciant anhalar i la violència da la carrara, antra asbufagant an al saló i amb la cartasa da què va a dascansar… ballant dins d'un forn.

* * *

El passeig de Gràcia! Si n'és de dèliciós! Ja és modisme general el dir: -Si treia una rifa m'havia de fer una casa al passeig de Gràcia.

* * *

El pesseig de Gràcie! Si n'és de dèliciós! Je és modisme generel el dir: -Si treie une rife m'hevie de fer une cese el pesseig de Gràcie.


* * *

El posseig de Gràcio! Si n'és de dèliciós! Jo és modisme generol el dir: -Si treio uno rifo m'hovio de fer uno coso ol posseig de Gràcio.


* * *

El passeig de Gràcia! Si n'és de dèliciós! Ja és modisme general el dir: -Si treia una rifa m'havia de fer una casa al passeig de Gràcia.

If you find any errors ( broken links, non-standard content, etc.. ), Please let us know < report chapter > so we can fix it as soon as possible.

Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.