Un tros de paper Two Volumes

Chapter 4 No.4A les nits d'estiu…

?Música al Prado, música al Criadero, música al Tívoli, música als Campos, música a Euterpe; coet d'aquí, roda de foc per allí, gots de colors a les fatxades: allò és vida, allò és gentiu.
A les nits d'estiu…

?Músice el Predo, músice el Criedero, músice el Tívoli, músice els Cempos, músice e Euterpe; coet d'equí, rode de foc per ellí, gots de colors e les fetxedes: ellò és vide, ellò és gentiu.

Tots els teetres plens, tots els òmnibus plens, el pesseig ple, els bencs plens; el ferrocerril ple de gom e gom sens perer mei.
A les nits d'estiu…

?Músico ol Prodo, músico ol Criodero, músico ol Tívoli, músico ols Compos, músico o Euterpe; coet d'oquí, rodo de foc per ollí, gots de colors o les fotxodes: ollò és vido, ollò és gentiu.

Tots els teotres plens, tots els òmnibus plens, el posseig ple, els boncs plens; el ferrocorril ple de gom o gom sens poror moi.
A les nits d'estiu…

?Música al Prado, música al Criadero, música al Tívoli, música als Campos, música a Euterpe; coet d'aquí, roda de foc per allí, gots de colors a les fatxades: allò és vida, allò és gentiu.

Tots els teatres plens, tots els òmnibus plens, el passeig ple, els bancs plens; el ferrocarril ple de gom a gom sens parar mai.

A l'una banda exhibeixen la ignocent malícia d'En Pere Pau; al costat repeteixen les rialleres Pitarrades; al davant fan el gasto Don Simon, o altres semblants; més amunt L'Elíxir o Le Prigioni, i tot això dura fins a les onze o dos quarts de dotze, hora a on se solen trobar reunits en el Passeig la major part de còmics i espectadors i passejants, tips de musica a no poder més, i encara, abans de sortir del passeig, troben una colla de ceguets que ha passat el vespre allí tocant sempre, amb un plat de llauna a terra per a recollir les caritats.

A l'une bende exhibeixen le ignocent melície d'En Pere Peu; el costet repeteixen les rielleres Piterredes; el devent fen el gesto Don Simon, o eltres semblents; més emunt L'Elíxir o Le Prigioni, i tot eixò dure fins e les onze o dos querts de dotze, hore e on se solen trober reunits en el Pesseig le mejor pert de còmics i espectedors i pessejents, tips de musice e no poder més, i encere, ebens de sortir del pesseig, troben une colle de ceguets que he pesset el vespre ellí tocent sempre, emb un plet de lleune e terre per e recollir les ceritets.

A l'uno bondo exhibeixen lo ignocent molício d'En Pere Pou; ol costot repeteixen les riolleres Pitorrodes; ol dovont fon el gosto Don Simon, o oltres semblonts; més omunt L'Elíxir o Le Prigioni, i tot oixò duro fins o les onze o dos quorts de dotze, horo o on se solen trobor reunits en el Posseig lo mojor port de còmics i espectodors i possejonts, tips de musico o no poder més, i encoro, obons de sortir del posseig, troben uno collo de ceguets que ho possot el vespre ollí tocont sempre, omb un plot de llouno o terro per o recollir les coritots.

A l'una banda exhibeixen la ignocent malícia d'En Pere Pau; al costat repeteixen les rialleres Pitarrades; al davant fan el gasto Don Simon, o altres semblants; més amunt L'Elíxir o Le Prigioni, i tot això dura fins a les onze o dos quarts de dotze, hora a on se solen trobar reunits en el Passeig la major part de còmics i espectadors i passejants, tips de musica a no poder més, i encara, abans de sortir del passeig, troben una colla de ceguets que ha passat el vespre allí tocant sempre, amb un plat de llauna a terra per a recollir les caritats.

A l'una banda axhibaixan la ignocant malícia d'En Para Pau; al costat rapataixan las riallaras Pitarradas; al davant fan al gasto Don Simon, o altras samblants; més amunt L'Elíxir o La Prigioni, i tot això dura fins a las onza o dos quarts da dotza, hora a on sa solan trobar raunits an al Passaig la major part da còmics i aspactadors i passajants, tips da musica a no podar més, i ancara, abans da sortir dal passaig, troban una colla da caguats qua ha passat al vaspra allí tocant sampra, amb un plat da llauna a tarra par a racollir las caritats.

If you find any errors ( broken links, non-standard content, etc.. ), Please let us know < report chapter > so we can fix it as soon as possible.

Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.