Nasr-en-din Hotza Funny Stories

Chapter 166 No.166Π?ρασαν καιρο? και ζαμ?νια. Του Χρ?νου το σκληρ? φτερ? επ?ρασε απ?νω κι' απ' το Χ?τζα, ?πω? απ?νω απ? κ?θε τι που ?ζησε σε το?τον το κ?σμο, και του ?φησε τα μοιρα?α του σημ?δια. Ο Χ?ρο?, ο καταστροφ?α? των Τ?ρψεων, και των Συναναστροφ?ν ο Διαλυτ??, το?χε π?ρη πολλο?? απ? του? δικο?? του, κι' ?λλου?, του? ε?χε πετ?ξη μακρυ? του των Περιστ?σεων η Σβο?ρα.

?τσι, μον?χο? κ' ?ρημο?, καμπουριασμ?νο? κι' ασπρομ?λλη?, ογδοντ?ρη? πια, καθ?ταν, μια μ?ρα, ο Χ?τζα? στη π?ρτα του γ?ρικου σπιτιο? του, φ?ρνοντα? στο νου του παλη?? δ?ξε? ?ταν, ?να? ?λλο? γ?ρο?, παλη?? του φ?λο?, π?ρασε απ' ?ξω.

Γνωρ?στηκαν, αγκαλι?στηκαν και φιλ?θηκαν κ' ?στερα ο φ?λο? το?πε·

- Π?σο χρ?νων ε?σαι τ?ρα, Χ?τζα;

- Δ?ξα τω Θε? ε?μαι καλ? στην υγε?α! απ?ντησε ο Χ?τζα?.

- Π?? ε?νε η κατ?στασ? σου; Καλ? τα περν??;

- Δ?ξα τω Θε?, δε χρωστ? σε καν?ναν!

- ?χει? καμμι? ?γνοια να σου ταρ?ζη το πνε?μα;

- Δ?ξα τω Θε?, δεν ?χω μικρ? παιδι?!

- ?χει? εχθρο??;

- Δ?ξα τω Θε? δεν ?χω στενο?? συγγενε??! ε?πε ο Χ?τζα?.

Κι' αυτ? ?σαν τα τελευτα?α σοφ? του λ?για.

* * *

1) Στι? ?Χ?λιε? και Μια Ν?χτε?? (335η ν?κτα) προστ?θεται ?τι ο αφ?ντη? τη? σκλ?βα? φ?ναξε αμ?σω? του πατ?ρα του ν?ου, του Καδ?, του? μ?ρτυρε? που ορ?ζει ο ν?μο?, κ' ?κανε επ?σημο ?γγραφο πω? απ?διδε την ελευθερ?α στη σκλ?βα του, και την π?ντρεψε με το παλληκαρ?κι: Το ?διο βρ?δυ, γ?ννηκαν οι γ?μοι με μεγ?λη πολυτ?λεια, με ?φθονα φαγι?, με μουσικ? και γλ?ντι, ?που, φυσικ?, ο δ?σκαλο? ?ταν ?να? απ? του? πρ?του? που ?λαβε μ?ρο?,?

2) Σ?μφωνα με μιαν ?λλη ?κδοσι, ο Χ?τζα? υποστηρ?ζει ?τι ?τα παλη? φεγγ?ρια τρ?βουνται και γ?νουνται ?στρα!??

3) Στι? ?Χ?λιε? και Μια Ν?χτε?? (38η Ν?χτα), ο ?Απλο?κ??? λ?ει στο γ?ιδαρο: ?Ου! Να χαθ??, να χαθ??! Π?λι μωρ? π?γε? και μ?θυσε? και χτ?πησε? τη μ?ννα σου; Α! Μα το Θε?, δε θα σε αγορ?σω πια!? Και τον ?φησε κ' ?φυγε.?

4) Στην Ανατολ?, η γυνα?κα ?χει αυτ? το πλεον?κτημα, που δεν τ?χει η αδελφ? τη? τη? Δ?σεω?: μπορε? ν' αφ?νη το σπ?τι του πατ?ρα τη? ? του ανδρ?? τη?, δ?χω? να ζητ? την ?δει? του,

υ Καδ? να χ?ση τα πασχ?λια του.?

19) Κ?μηλο?, η Δρομ??. Το πιο γρ?γορο ?λογο, δεν μπορε? να παραβγ?, στο τρ?ξιμο, μ' αυτ? το ζ?ο. Περν? τι? ερ?μου? με καταπληκτικ? ταχ?τητα και ε?νε ζ?ο μεγ?λη? αντοχ?? και ικαν? να με?νη πολλ?? ημ?ρε? δ?χω? τροφ? και νερ?. Αλλ? συγχρ?νω? ε?νε και το πιο λεπτ? ζ?ο. Μπορε? ξαφνικ?, δ?χω? καμμι? φανερ? αιτ?α, να σωριαστ? χ?μου και να ξεψυχ?ση, αφ?νοντα? τον αναβ?τη του σ?ξυλο στην καρδι? τη? ερ?μου. Μια σ?ντομη περιγραφ? αυτο? του ζ?ου δ?νει ο Πιερ Μπενου? στην ?Ατλαντ?δα? (?κδοσι? Βασιλε?ου σελ. 265).?

20) Πολλο? ?ραβε? και Π?ρσαι ποιητα? και διηγηματογρ?φοι ?γραψαν ο καθ?να? με το δικ? του τρ?πο αυτ?ν την ιστορ?α μα, κανε??, ?σω?, πιο ν?στιμα και με περισσ?τερο χιο?μορ, ?σο ο Γι?μι, ο Π?ρση? ποιητ??. Μα, εν? οι ?λλοι β?ζουν για ?ρωα τη? φ?ρσα? ?ναν Το?ρκο, ο Γι?μι μα? παρουσι?ζει αντ? αυτο? ?ναν Κο?ρδο. ?πω? γρ?φω στον Πρ?λογο, οι Π?ρσαι που ?χουν πνε?μα λεπτ? και σκωπτικ?, ευχαριστο?νται να κ?νουν του? Το?ρκου? ?ρωα? τ?τοιων κωμικ?ν επεισοδ?ων. Αλλ?, ο Γι?μι, που απολ?βαινε την ε?νοια πολλ?ν Το?ρκων πριγκ?πων, το απ?φυγε απ? λεπτ?τητα, για να μην του? δυσαρεστ?ση.?

21) Ντουχο?λ: ?μπασμα. Η ?ρα που ο γαμπρ?? συνοδε?εται με τραγο?δια ω? στην π?ρτα του νυφικο? θαλ?μου, κ' εκε? αφ?νεται για ν?μπη μ?σα, ?που τον προσμ?νει η ν?φη.?

22) Την ιστορ?α αυτ? την ?κουσα απ? ?να Φελ?χο, στην Α?γυπτο, ω? εξ??:

??να απ?γεμα, ο Γκ?χα? παρατ?ρησε απ? το χαγι?τι του σπιτιο? του τι? κ?ττε? του που ε?χαν μπη μ?σα στον κ?πο και τσιμπο?σαν το μανταν? του και τα βλαστ?ρια των ?λλων ζαρζαβατικ?ν του.

?Θ?μωσε και ε?πε στον πετειν? που καθ?ταν αμ?ριμνο?, λ?γο πιο π?ρα απ' αυτ?ν, στην ?κρη τον χαγιατιο?:

? - Βρε συ, κατ?βα και μ?ζεψε τι? γυνα?κε? σου!

Μα, ο πετειν?? δεν κουν?θηκε απ' τη θ?σι του. ?ξω φρεν?ν, τ?τε, ο Γκ?χα? φ?ναξε:

? - Βρε, κερ . . . . . , ?ταν θ?λει? να κ?νη? το κ?φι σου πα? και τι? βρ?σκει?, κι' ?ταν σε προστ?ζει ο αφ?ντη? σου κ?νει? πω? δεν τι? ξ?ρει?; Καλ?, λοιπ?ν, αν δε στι? σφ?ξω ?λε? και σε κ?νω χ?ρο, να μη με λ?νε Γκ?χα!?

Π?ρασαν καιρο? και ζαμ?νια. Του Χρ?νου το σκληρ? φτερ? επ?ρασε απ?νω κι' απ' το Χ?τζα, ?πω? απ?νω απ? κ?θε τι που ?ζησε σε το?τον το κ?σμο, και του ?φησε τα μοιρα?α του σημ?δια. Ο Χ?ρο?, ο καταστροφ?α? των Τ?ρψεων, και των Συναναστροφ?ν ο Διαλυτ??, το?χε π?ρη πολλο?? απ? του? δικο?? του, κι' ?λλου?, του? ε?χε πετ?ξη μακρυ? του των Περιστ?σεων η Σβο?ρα.

?τσι, μον?χο? κ' ?ρημο?, καμπουριασμ?νο? κι' ασπρομ?λλη?, ογδοντ?ρη? πια, καθ?ταν, μια μ?ρα, ο Χ?τζα? στη π?ρτα του γ?ρικου σπιτιο? του, φ?ρνοντα? στο νου του παλη?? δ?ξε? ?ταν, ?να? ?λλο? γ?ρο?, παλη?? του φ?λο?, π?ρασε απ' ?ξω.

Γνωρ?στηκαν, αγκαλι?στηκαν και φιλ?θηκαν κ' ?στερα ο φ?λο? το?πε·

- Π?σο χρ?νων ε?σαι τ?ρα, Χ?τζα;

- Δ?ξα τω Θε? ε?μαι καλ? στην υγε?α! απ?ντησε ο Χ?τζα?.

- Π?? ε?νε η κατ?στασ? σου; Καλ? τα περν??;

- Δ?ξα τω Θε?, δε χρωστ? σε καν?ναν!

- ?χει? καμμι? ?γνοια να σου ταρ?ζη το πνε?μα;

- Δ?ξα τω Θε?, δεν ?χω μικρ? παιδι?!

- ?χει? εχθρο??;

- Δ?ξα τω Θε? δεν ?χω στενο?? συγγενε??! ε?πε ο Χ?τζα?.

Κι' αυτ? ?σαν τα τελευτα?α σοφ? του λ?για.

* * *

1) Στι? ?Χ?λιε? και Μια Ν?χτε?? (335η ν?κτα) προστ?θεται ?τι ο αφ?ντη? τη? σκλ?βα? φ?ναξε αμ?σω? του πατ?ρα του ν?ου, του Καδ?, του? μ?ρτυρε? που ορ?ζει ο ν?μο?, κ' ?κανε επ?σημο ?γγραφο πω? απ?διδε την ελευθερ?α στη σκλ?βα του, και την π?ντρεψε με το παλληκαρ?κι: Το ?διο βρ?δυ, γ?ννηκαν οι γ?μοι με μεγ?λη πολυτ?λεια, με ?φθονα φαγι?, με μουσικ? και γλ?ντι, ?που, φυσικ?, ο δ?σκαλο? ?ταν ?να? απ? του? πρ?του? που ?λαβε μ?ρο?,?

2) Σ?μφωνα με μιαν ?λλη ?κδοσι, ο Χ?τζα? υποστηρ?ζει ?τι ?τα παλη? φεγγ?ρια τρ?βουνται και γ?νουνται ?στρα!??

3) Στι? ?Χ?λιε? και Μια Ν?χτε?? (38η Ν?χτα), ο ?Απλο?κ??? λ?ει στο γ?ιδαρο: ?Ου! Να χαθ??, να χαθ??! Π?λι μωρ? π?γε? και μ?θυσε? και χτ?πησε? τη μ?ννα σου; Α! Μα το Θε?, δε θα σε αγορ?σω πια!? Και τον ?φησε κ' ?φυγε.?

4) Στην Ανατολ?, η γυνα?κα ?χει αυτ? το πλεον?κτημα, που δεν τ?χει η αδελφ? τη? τη? Δ?σεω?: μπορε? ν' αφ?νη το σπ?τι του πατ?ρα τη? ? του ανδρ?? τη?, δ?χω? να ζητ? την ?δει? του,

υ Καδ? να χ?ση τα πασχ?λια του.?

19) Κ?μηλο?, η Δρομ??. Το πιο γρ?γορο ?λογο, δεν μπορε? να παραβγ?, στο τρ?ξιμο, μ' αυτ? το ζ?ο. Περν? τι? ερ?μου? με καταπληκτικ? ταχ?τητα και ε?νε ζ?ο μεγ?λη? αντοχ?? και ικαν? να με?νη πολλ?? ημ?ρε? δ?χω? τροφ? και νερ?. Αλλ? συγχρ?νω? ε?νε και το πιο λεπτ? ζ?ο. Μπορε? ξαφνικ?, δ?χω? καμμι? φανερ? αιτ?α, να σωριαστ? χ?μου και να ξεψυχ?ση, αφ?νοντα? τον αναβ?τη του σ?ξυλο στην καρδι? τη? ερ?μου. Μια σ?ντομη περιγραφ? αυτο? του ζ?ου δ?νει ο Πιερ Μπενου? στην ?Ατλαντ?δα? (?κδοσι? Βασιλε?ου σελ. 265).?

20) Πολλο? ?ραβε? και Π?ρσαι ποιητα? και διηγηματογρ?φοι ?γραψαν ο καθ?να? με το δικ? του τρ?πο αυτ?ν την ιστορ?α μα, κανε??, ?σω?, πιο ν?στιμα και με περισσ?τερο χιο?μορ, ?σο ο Γι?μι, ο Π?ρση? ποιητ??. Μα, εν? οι ?λλοι β?ζουν για ?ρωα τη? φ?ρσα? ?ναν Το?ρκο, ο Γι?μι μα? παρουσι?ζει αντ? αυτο? ?ναν Κο?ρδο. ?πω? γρ?φω στον Πρ?λογο, οι Π?ρσαι που ?χουν πνε?μα λεπτ? και σκωπτικ?, ευχαριστο?νται να κ?νουν του? Το?ρκου? ?ρωα? τ?τοιων κωμικ?ν επεισοδ?ων. Αλλ?, ο Γι?μι, που απολ?βαινε την ε?νοια πολλ?ν Το?ρκων πριγκ?πων, το απ?φυγε απ? λεπτ?τητα, για να μην του? δυσαρεστ?ση.?

21) Ντουχο?λ: ?μπασμα. Η ?ρα που ο γαμπρ?? συνοδε?εται με τραγο?δια ω? στην π?ρτα του νυφικο? θαλ?μου, κ' εκε? αφ?νεται για ν?μπη μ?σα, ?που τον προσμ?νει η ν?φη.?

22) Την ιστορ?α αυτ? την ?κουσα απ? ?να Φελ?χο, στην Α?γυπτο, ω? εξ??:

??να απ?γεμα, ο Γκ?χα? παρατ?ρησε απ? το χαγι?τι του σπιτιο? του τι? κ?ττε? του που ε?χαν μπη μ?σα στον κ?πο και τσιμπο?σαν το μανταν? του και τα βλαστ?ρια των ?λλων ζαρζαβατικ?ν του.

?Θ?μωσε και ε?πε στον πετειν? που καθ?ταν αμ?ριμνο?, λ?γο πιο π?ρα απ' αυτ?ν, στην ?κρη τον χαγιατιο?:

? - Βρε συ, κατ?βα και μ?ζεψε τι? γυνα?κε? σου!

Μα, ο πετειν?? δεν κουν?θηκε απ' τη θ?σι του. ?ξω φρεν?ν, τ?τε, ο Γκ?χα? φ?ναξε:

? - Βρε, κερ . . . . . , ?ταν θ?λει? να κ?νη? το κ?φι σου πα? και τι? βρ?σκει?, κι' ?ταν σε προστ?ζει ο αφ?ντη? σου κ?νει? πω? δεν τι? ξ?ρει?; Καλ?, λοιπ?ν, αν δε στι? σφ?ξω ?λε? και σε κ?νω χ?ρο, να μη με λ?νε Γκ?χα!?

Π?ρασαν καιρο? και ζαμ?νια. Του Χρ?νου το σκληρ? φτερ? επ?ρασε απ?νω κι' απ' το Χ?τζα, ?πω? απ?νω απ? κ?θε τι που ?ζησε σε το?τον το κ?σμο, και του ?φησε τα μοιρα?α του σημ?δια. Ο Χ?ρο?, ο καταστροφ?α? των Τ?ρψεων, και των Συναναστροφ?ν ο Διαλυτ??, το?χε π?ρη πολλο?? απ? του? δικο?? του, κι' ?λλου?, του? ε?χε πετ?ξη μακρυ? του των Περιστ?σεων η Σβο?ρα.

?τσι, μον?χο? κ' ?ρημο?, καμπουριασμ?νο? κι' ασπρομ?λλη?, ογδοντ?ρη? πια, καθ?ταν, μια μ?ρα, ο Χ?τζα? στη π?ρτα του γ?ρικου σπιτιο? του, φ?ρνοντα? στο νου του παλη?? δ?ξε? ?ταν, ?να? ?λλο? γ?ρο?, παλη?? του φ?λο?, π?ρασε απ' ?ξω.

Γνωρ?στηκαν, αγκαλι?στηκαν και φιλ?θηκαν κ' ?στερα ο φ?λο? το?πε·

- Π?σο χρ?νων ε?σαι τ?ρα, Χ?τζα;

- Δ?ξα τω Θε? ε?μαι καλ? στην υγε?α! απ?ντησε ο Χ?τζα?.

- Π?? ε?νε η κατ?στασ? σου; Καλ? τα περν??;

- Δ?ξα τω Θε?, δε χρωστ? σε καν?ναν!

- ?χει? καμμι? ?γνοια να σου ταρ?ζη το πνε?μα;

- Δ?ξα τω Θε?, δεν ?χω μικρ? παιδι?!

- ?χει? εχθρο??;

- Δ?ξα τω Θε? δεν ?χω στενο?? συγγενε??! ε?πε ο Χ?τζα?.

Κι' αυτ? ?σαν τα τελευτα?α σοφ? του λ?για.

* * *

1) Στι? ?Χ?λιε? και Μια Ν?χτε?? (335η ν?κτα) προστ?θεται ?τι ο αφ?ντη? τη? σκλ?βα? φ?ναξε αμ?σω? του πατ?ρα του ν?ου, του Καδ?, του? μ?ρτυρε? που ορ?ζει ο ν?μο?, κ' ?κανε επ?σημο ?γγραφο πω? απ?διδε την ελευθερ?α στη σκλ?βα του, και την π?ντρεψε με το παλληκαρ?κι: Το ?διο βρ?δυ, γ?ννηκαν οι γ?μοι με μεγ?λη πολυτ?λεια, με ?φθονα φαγι?, με μουσικ? και γλ?ντι, ?που, φυσικ?, ο δ?σκαλο? ?ταν ?να? απ? του? πρ?του? που ?λαβε μ?ρο?,?

2) Σ?μφωνα με μιαν ?λλη ?κδοσι, ο Χ?τζα? υποστηρ?ζει ?τι ?τα παλη? φεγγ?ρια τρ?βουνται και γ?νουνται ?στρα!??

3) Στι? ?Χ?λιε? και Μια Ν?χτε?? (38η Ν?χτα), ο ?Απλο?κ??? λ?ει στο γ?ιδαρο: ?Ου! Να χαθ??, να χαθ??! Π?λι μωρ? π?γε? και μ?θυσε? και χτ?πησε? τη μ?ννα σου; Α! Μα το Θε?, δε θα σε αγορ?σω πια!? Και τον ?φησε κ' ?φυγε.?

4) Στην Ανατολ?, η γυνα?κα ?χει αυτ? το πλεον?κτημα, που δεν τ?χει η αδελφ? τη? τη? Δ?σεω?: μπορε? ν' αφ?νη το σπ?τι του πατ?ρα τη? ? του ανδρ?? τη?, δ?χω? να ζητ? την ?δει? του,

υ Καδ? να χ?ση τα πασχ?λια του.?

19) Κ?μηλο?, η Δρομ??. Το πιο γρ?γορο ?λογο, δεν μπορε? να παραβγ?, στο τρ?ξιμο, μ' αυτ? το ζ?ο. Περν? τι? ερ?μου? με καταπληκτικ? ταχ?τητα και ε?νε ζ?ο μεγ?λη? αντοχ?? και ικαν? να με?νη πολλ?? ημ?ρε? δ?χω? τροφ? και νερ?. Αλλ? συγχρ?νω? ε?νε και το πιο λεπτ? ζ?ο. Μπορε? ξαφνικ?, δ?χω? καμμι? φανερ? αιτ?α, να σωριαστ? χ?μου και να ξεψυχ?ση, αφ?νοντα? τον αναβ?τη του σ?ξυλο στην καρδι? τη? ερ?μου. Μια σ?ντομη περιγραφ? αυτο? του ζ?ου δ?νει ο Πιερ Μπενου? στην ?Ατλαντ?δα? (?κδοσι? Βασιλε?ου σελ. 265).?

20) Πολλο? ?ραβε? και Π?ρσαι ποιητα? και διηγηματογρ?φοι ?γραψαν ο καθ?να? με το δικ? του τρ?πο αυτ?ν την ιστορ?α μα, κανε??, ?σω?, πιο ν?στιμα και με περισσ?τερο χιο?μορ, ?σο ο Γι?μι, ο Π?ρση? ποιητ??. Μα, εν? οι ?λλοι β?ζουν για ?ρωα τη? φ?ρσα? ?ναν Το?ρκο, ο Γι?μι μα? παρουσι?ζει αντ? αυτο? ?ναν Κο?ρδο. ?πω? γρ?φω στον Πρ?λογο, οι Π?ρσαι που ?χουν πνε?μα λεπτ? και σκωπτικ?, ευχαριστο?νται να κ?νουν του? Το?ρκου? ?ρωα? τ?τοιων κωμικ?ν επεισοδ?ων. Αλλ?, ο Γι?μι, που απολ?βαινε την ε?νοια πολλ?ν Το?ρκων πριγκ?πων, το απ?φυγε απ? λεπτ?τητα, για να μην του? δυσαρεστ?ση.?

21) Ντουχο?λ: ?μπασμα. Η ?ρα που ο γαμπρ?? συνοδε?εται με τραγο?δια ω? στην π?ρτα του νυφικο? θαλ?μου, κ' εκε? αφ?νεται για ν?μπη μ?σα, ?που τον προσμ?νει η ν?φη.?

22) Την ιστορ?α αυτ? την ?κουσα απ? ?να Φελ?χο, στην Α?γυπτο, ω? εξ??:

??να απ?γεμα, ο Γκ?χα? παρατ?ρησε απ? το χαγι?τι του σπιτιο? του τι? κ?ττε? του που ε?χαν μπη μ?σα στον κ?πο και τσιμπο?σαν το μανταν? του και τα βλαστ?ρια των ?λλων ζαρζαβατικ?ν του.

?Θ?μωσε και ε?πε στον πετειν? που καθ?ταν αμ?ριμνο?, λ?γο πιο π?ρα απ' αυτ?ν, στην ?κρη τον χαγιατιο?:

? - Βρε συ, κατ?βα και μ?ζεψε τι? γυνα?κε? σου!

Μα, ο πετειν?? δεν κουν?θηκε απ' τη θ?σι του. ?ξω φρεν?ν, τ?τε, ο Γκ?χα? φ?ναξε:

? - Βρε, κερ . . . . . , ?ταν θ?λει? να κ?νη? το κ?φι σου πα? και τι? βρ?σκει?, κι' ?ταν σε προστ?ζει ο αφ?ντη? σου κ?νει? πω? δεν τι? ξ?ρει?; Καλ?, λοιπ?ν, αν δε στι? σφ?ξω ?λε? και σε κ?νω χ?ρο, να μη με λ?νε Γκ?χα!?

Π?ρασαν καιρο? και ζαμ?νια. Του Χρ?νου το σκληρ? φτερ? επ?ρασε απ?νω κι' απ' το Χ?τζα, ?πω? απ?νω απ? κ?θε τι που ?ζησε σε το?τον το κ?σμο, και του ?φησε τα μοιρα?α του σημ?δια. Ο Χ?ρο?, ο καταστροφ?α? των Τ?ρψεων, και των Συναναστροφ?ν ο Διαλυτ??, το?χε π?ρη πολλο?? απ? του? δικο?? του, κι' ?λλου?, του? ε?χε πετ?ξη μακρυ? του των Περιστ?σεων η Σβο?ρα.

?τσι, μον?χο? κ' ?ρημο?, καμπουριασμ?νο? κι' ασπρομ?λλη?, ογδοντ?ρη? πια, καθ?ταν, μια μ?ρα, ο Χ?τζα? στη π?ρτα του γ?ρικου σπιτιο? του, φ?ρνοντα? στο νου του παλη?? δ?ξε? ?ταν, ?να? ?λλο? γ?ρο?, παλη?? του φ?λο?, π?ρασε απ' ?ξω.

Γνωρ?στηκαν, αγκαλι?στηκαν και φιλ?θηκαν κ' ?στερα ο φ?λο? το?πε·

- Π?σο χρ?νων ε?σαι τ?ρα, Χ?τζα;

- Δ?ξα τω Θε? ε?μαι καλ? στην υγε?α! απ?ντησε ο Χ?τζα?.

- Π?? ε?νε η κατ?στασ? σου; Καλ? τα περν??;

- Δ?ξα τω Θε?, δε χρωστ? σε καν?ναν!

- ?χει? καμμι? ?γνοια να σου ταρ?ζη το πνε?μα;

- Δ?ξα τω Θε?, δεν ?χω μικρ? παιδι?!

- ?χει? εχθρο??;

- Δ?ξα τω Θε? δεν ?χω στενο?? συγγενε??! ε?πε ο Χ?τζα?.

Κι' αυτ? ?σαν τα τελευτα?α σοφ? του λ?για.

* * *

1) Στι? ?Χ?λιε? και Μια Ν?χτε?? (335η ν?κτα) προστ?θεται ?τι ο αφ?ντη? τη? σκλ?βα? φ?ναξε αμ?σω? του πατ?ρα του ν?ου, του Καδ?, του? μ?ρτυρε? που ορ?ζει ο ν?μο?, κ' ?κανε επ?σημο ?γγραφο πω? απ?διδε την ελευθερ?α στη σκλ?βα του, και την π?ντρεψε με το παλληκαρ?κι: Το ?διο βρ?δυ, γ?ννηκαν οι γ?μοι με μεγ?λη πολυτ?λεια, με ?φθονα φαγι?, με μουσικ? και γλ?ντι, ?που, φυσικ?, ο δ?σκαλο? ?ταν ?να? απ? του? πρ?του? που ?λαβε μ?ρο?,?

2) Σ?μφωνα με μιαν ?λλη ?κδοσι, ο Χ?τζα? υποστηρ?ζει ?τι ?τα παλη? φεγγ?ρια τρ?βουνται και γ?νουνται ?στρα!??

3) Στι? ?Χ?λιε? και Μια Ν?χτε?? (38η Ν?χτα), ο ?Απλο?κ??? λ?ει στο γ?ιδαρο: ?Ου! Να χαθ??, να χαθ??! Π?λι μωρ? π?γε? και μ?θυσε? και χτ?πησε? τη μ?ννα σου; Α! Μα το Θε?, δε θα σε αγορ?σω πια!? Και τον ?φησε κ' ?φυγε.?

4) Στην Ανατολ?, η γυνα?κα ?χει αυτ? το πλεον?κτημα, που δεν τ?χει η αδελφ? τη? τη? Δ?σεω?: μπορε? ν' αφ?νη το σπ?τι του πατ?ρα τη? ? του ανδρ?? τη?, δ?χω? να ζητ? την ?δει? του,

υ Καδ? να χ?ση τα πασχ?λια του.?

19) Κ?μηλο?, η Δρομ??. Το πιο γρ?γορο ?λογο, δεν μπορε? να παραβγ?, στο τρ?ξιμο, μ' αυτ? το ζ?ο. Περν? τι? ερ?μου? με καταπληκτικ? ταχ?τητα και ε?νε ζ?ο μεγ?λη? αντοχ?? και ικαν? να με?νη πολλ?? ημ?ρε? δ?χω? τροφ? και νερ?. Αλλ? συγχρ?νω? ε?νε και το πιο λεπτ? ζ?ο. Μπορε? ξαφνικ?, δ?χω? καμμι? φανερ? αιτ?α, να σωριαστ? χ?μου και να ξεψυχ?ση, αφ?νοντα? τον αναβ?τη του σ?ξυλο στην καρδι? τη? ερ?μου. Μια σ?ντομη περιγραφ? αυτο? του ζ?ου δ?νει ο Πιερ Μπενου? στην ?Ατλαντ?δα? (?κδοσι? Βασιλε?ου σελ. 265).?

20) Πολλο? ?ραβε? και Π?ρσαι ποιητα? και διηγηματογρ?φοι ?γραψαν ο καθ?να? με το δικ? του τρ?πο αυτ?ν την ιστορ?α μα, κανε??, ?σω?, πιο ν?στιμα και με περισσ?τερο χιο?μορ, ?σο ο Γι?μι, ο Π?ρση? ποιητ??. Μα, εν? οι ?λλοι β?ζουν για ?ρωα τη? φ?ρσα? ?ναν Το?ρκο, ο Γι?μι μα? παρουσι?ζει αντ? αυτο? ?ναν Κο?ρδο. ?πω? γρ?φω στον Πρ?λογο, οι Π?ρσαι που ?χουν πνε?μα λεπτ? και σκωπτικ?, ευχαριστο?νται να κ?νουν του? Το?ρκου? ?ρωα? τ?τοιων κωμικ?ν επεισοδ?ων. Αλλ?, ο Γι?μι, που απολ?βαινε την ε?νοια πολλ?ν Το?ρκων πριγκ?πων, το απ?φυγε απ? λεπτ?τητα, για να μην του? δυσαρεστ?ση.?

21) Ντουχο?λ: ?μπασμα. Η ?ρα που ο γαμπρ?? συνοδε?εται με τραγο?δια ω? στην π?ρτα του νυφικο? θαλ?μου, κ' εκε? αφ?νεται για ν?μπη μ?σα, ?που τον προσμ?νει η ν?φη.?

22) Την ιστορ?α αυτ? την ?κουσα απ? ?να Φελ?χο, στην Α?γυπτο, ω? εξ??:

??να απ?γεμα, ο Γκ?χα? παρατ?ρησε απ? το χαγι?τι του σπιτιο? του τι? κ?ττε? του που ε?χαν μπη μ?σα στον κ?πο και τσιμπο?σαν το μανταν? του και τα βλαστ?ρια των ?λλων ζαρζαβατικ?ν του.

?Θ?μωσε και ε?πε στον πετειν? που καθ?ταν αμ?ριμνο?, λ?γο πιο π?ρα απ' αυτ?ν, στην ?κρη τον χαγιατιο?:

? - Βρε συ, κατ?βα και μ?ζεψε τι? γυνα?κε? σου!

Μα, ο πετειν?? δεν κουν?θηκε απ' τη θ?σι του. ?ξω φρεν?ν, τ?τε, ο Γκ?χα? φ?ναξε:

? - Βρε, κερ . . . . . , ?ταν θ?λει? να κ?νη? το κ?φι σου πα? και τι? βρ?σκει?, κι' ?ταν σε προστ?ζει ο αφ?ντη? σου κ?νει? πω? δεν τι? ξ?ρει?; Καλ?, λοιπ?ν, αν δε στι? σφ?ξω ?λε? και σε κ?νω χ?ρο, να μη με λ?νε Γκ?χα!?

If you find any errors ( broken links, non-standard content, etc.. ), Please let us know < report chapter > so we can fix it as soon as possible.

Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.