Novel info

DELTA MONTEMAYOR The Quadruplets ( Tagalog )

DELTA MONTEMAYOR The Quadruplets ( Tagalog )

Author:

LADYINDESERT

Alternative names:

DELTA MONTEMAYOR The Quadruplets ( Tagalog )

Genre:

Status:

Ongoing

Operate:

ADD TO SUBSCRIBE

DELTA MONTEMAYOR The Quadruplets ( Tagalog )

Rating: 6.0/10 from 53 ratings

Warning: SPG / R-18 / Mature Content. "How's your feeling? Hindi ka ba nahihilo o nasusuka?" nag alaalang tanong ni Dark. "Okay lang ako, Dark Huwag ka nga! Kaya napag-isipan nila tayo na." Nailing na pagtutol ng dalaga. "Who cares, baby. Hayaan mo sila saka single naman ako. Kaya wala kang dapat alalahanin chill ka lang," anitong muli. Kaya naman ay napatango na lamang siya. Kaso! "Oh, brother, huwag mong sabihing who cares dahil hindi acceptable ang b*tch sa pamilya Montemayor," baritono ang boses na nagmula sa likuran nila. Tuloy ay nanigas si Cassy sa kinatatayuan niya. Parang gusto na niyang tumakbo. Ayaw niyang marinig ang pang-iinsulto pa nito sa p********e niya. "K-kuya what happened to you? Para kang bitter na bitter diyan? And she's not a b*tch I know her." Tuloy ay agad na bumaling si Dark sa kapatid. "Sigurado ka na kilala mo ang babaeng iyan? F*ck you, brother!" Tumawa nang nakakaloko si Delta. "Shut up, Kuya! Ano ba ang problema mo ha?!" galit na ring sigaw ni Dark. Hindi niya mauunawaan kung bakit gano’n na lamang ang pananalita ng kapatid tungkol sa dalaga. "Asshole! Gusto mong malaman ha? I f*ck her many times! And that b*tch is a gold digger!" Delta shouted back. "Shut up f*cker!" Umigkas ang kamao ni Dark sa mukha ng kapatid. Alam niyang galit sa mga babae ang kuya niya ngunit hindi niya maunawaan kung bakit pati ang PA niya ay pinag-iinitan nito. Nilingon niya ang dalaga ngunit wala na ito. "s**t! Where is she?" Tumakbo siya para hanapin ang dalaga. Ngunit talagang wala na ito. Kinausap ni Dark si Iza, "ate wala bang